Skip links

Współpraca z nami gwarantuje wartościowe wsparcie.

Skrupulatnie zdobyta wiedza merytoryczna oraz nabyte dotychczas doświadczenie stanowi fundament świadczonej przez Nas pomocy prawnej.

Na co dzień doradzamy przedsiębiorcom w zakresie ich bieżącego funkcjonowania oraz osobom fizycznym w momencie pojawienia się na ich drodze trudności prawnych. 

Dzięki holistycznemu podejściu do stosowania prawa wskazujemy kierunek działania nawet w najbardziej skomplikowanych sprawach. 

Bartłomiej Mochol

Radca prawny wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Lublinie pod numerem: LB-2756.

 • w codziennej pracy zajmuje się reprezentowaniem Klientów w sprawach cywilnych oraz gospodarczych;
 • zastępuje Klientów na każdym etapie dochodzenia przez Nich należności od swoich kontrahentów;
 • redaguje oraz weryfikuje wszelkiego rodzaju umowy oraz pisma funkcjonujące w obrocie;
 • pomaga w codziennym funkcjonowaniu Klientów prowadząc w ich imieniu negocjacje. 
Radca prawny
Radca prawny

Karolina Badurowicz

Radca prawny wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Lublinie pod numerem: LB-2719.

 • radca prawny wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Lublinie pod numerem: LB-2719;
 • asystent w Katedrze Postępowania Cywilnego i Międzynarodowego Prawa Handlowego Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie;
 • ścieżkę zawodową rozwija poprzez łączenie praktyki z działalnością naukową oraz dydaktyczną;
 • z sukcesem prowadzi postępowania sądowe przeciwko ubezpieczycielom;
 • reprezentuje Klientów w toku procesu cywilnego.

Świadczymy usługi prawne dopasowane do potrzeb przedsiębiorców, jak i osób fizycznych.

W ramach prowadzonych kancelarii posiadamy odpowiednią wiedzę merytoryczną oraz doświadczenie gwarantujące obsługę prawną na najwyższym poziomie. 

Z uwagi na lokalizację kancelarii w Lublinie nasze usługi świadczymy na terenie województwa lubelskiego. Jednakże, kancelarie posiadają i wykorzystują w swojej pracy najnowsze technologie porozumiewania się na odległość, co umożliwia kontakt i współpracę z Klientami z każdej części kraju i z zagranicy.

Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie.

 • przygotowywanie, negocjowanie, jak również opiniowanie umów;
 • prowadzenie negocjacji przed zawarciem umowy;
 • przygotowywanie ogólnych warunków umów i regulaminów;
 • sporządzanie wzorów dokumentów;
 • ocena ryzyka prawnego związanego z zawarciem umowy;
 • obsługa na etapie realizacji umowy;
 • pomoc przy ustanawianiu zabezpieczeń rzeczowych, poręczeń, gwarancji, weksli, hipotek, czy oświadczeń o dobrowolnym poddaniu się egzekucji.
 • kompleksowa obsługa przedsiębiorstw;
 • przygotowywanie umów handlowych, umów z pracownikami, regulaminów, statutów;
 • porady prawne oraz sporządzanie opinii dotyczących bieżącej działalności biznesowej;
 • zakładanie oraz rejestrowanie spółek, a także rejestrowanie zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym;
 • reprezentowanie przedsiębiorców w kontaktach z dłużnikami, organami administracji publicznej oraz organami egzekucyjnymi;
 • sporządzanie różnego rodzaju pism, m. in. do instytucji publicznych, czy organów administracji państwowej;
 • przygotowywanie wzorów umów i regulaminów, a także sporządzanie dokumentów korporacyjnych przedsiębiorstwa;
 • przygotowywanie umów handlowych;
 • obsługa korporacyjna (sprawozdania zarządu, roczne sprawozdania finansowe spółek, uchwały wspólników i inne dokumenty korporacyjne).
 • tworzenie umów cywilnoprawnych, nienazwanych, ugód, porozumień, listów intencyjnych, analiz oraz opinii;
 • negocjacje przedsądowe oraz zastępstwo procesowe;
 • sprawy z zakresu rękojmi i gwarancji;
 • sprawy odszkodowawcze i zadośćuczynienia (zaniżone odszkodowania, błędy diagnostyczne i lekarskie, szkody rolnicze i budowlane);
 • nieruchomości (sprawy dotyczące własności, umowy sprzedaży, odszkodowania budowlane);
 • upadłość konsumencka oraz upadłość osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą;
 • sprawy z zakresu umowy o roboty budowlane;
 • zasiedzenie nieruchomości;
 • podział majątku;
 • sprawy o uregulowanie zapłaty (rozliczenia umów);
 • ochrona dóbr osobistych.
 • formułowanie treści umowy spółki (jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjnej, prostej spółki akcyjnej), rejestracja spółek, rejestracja zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym, przekształcenia podmiotowe spółek;
 • tworzenie wzorców umów oraz opiniowanie, a także negocjowanie umów handlowych;
 • wsparcie w bieżących negocjacjach biznesowych z klientami;
 • bieżące konsultowanie i formułowanie analiz prawnych;
 • sporządzanie i opiniowanie dokumentacji związane z prowadzoną działalnością gospodarczą (regulaminy, uchwały zarządu, uchwały walnego zgromadzenia, protokoły, dokumentacja w zakresie prawa pracy, AML);
 • reprezentowanie w sporach gospodarczych przed sądami wszystkich instancji, zarówno na etapie przedprocesowym, jak i procesowym;
 • reprezentowanie przedsiębiorców w sporach korporacyjnych w przedmiocie pociągnięcia członków zarządu spółki do odpowiedzialności, postępowań o uchylenie uchwały wspólników oraz stwierdzenia nieważności uchwały wspólników;
 • sporządzanie umów handlowych oraz dotyczących prawa gospodarczego, tj. m. in. umowy agencyjnej, ramowej umowy dostawy, porozumienia o współpracy, umowy sprzedaży udziałów, umowy pożyczki, kontraktu menadżerskiego.
 • przygotowanie analizy roszczeń i ocena ryzyka zaistnienia sporu;
 • doradztwo w zakresie najbardziej efektywnego sposobu dochodzenia praw;
 • negocjacje i mediacje na każdym etapie sporu;
 • reprezentacja w sprawach sądowych;
 • sporządzanie pism procesowych takich jak pozwy, sprzeciwy, zarzuty, wnioski, apelacje, czy skargi;
 • reprezentacja klientów przed organami administracji rządowej i samorządowej oraz sądami administracyjnymi.
 • prowadzenie sprawy sądowych o przyjęcie lub odrzucenie spadku, o stwierdzenie nabycia spadku, o dział spadku, o zachowek, o uznanie za niegodnego dziedziczenia;
 • pomoc w sporządzaniu testamentu;
 • sporządzanie projektów umów o zrzeczeniu się dziedziczenia między spadkodawcą, a spadkobiercą ustawowym;
 • prowadzenie negocjacji ze spadkobiercami, co do ugodowego sposobu uregulowania spraw majątkowych po zmarłym spadkodawcy;
 • sprawy o zachowek, podważenie, odrzucenie, przyjęcie testamentu oraz wydziedziczenie;
 • długi spadkowe, m. in. sprawy dotyczące ochrony spadkobierców przed długami spadkowymi, czy uregulowania długów spadkowych;
 • zmiana postanowień spadkowych.
 • windykacja krajowa oraz zagraniczna;
 • monitoring należności, windykacja polubowna oraz sądowa;
 • udział w negocjacjach dotyczących zarówno samej spłaty, jak i możliwej restrukturyzacji zadłużenia;
 • zastępstwo procesowe w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym;
 • odzyskiwanie należności z tytułu umów zawartych ustnie oraz pisemnie, umów pożyczek, najmu, opóźnień w zapłacie faktur, niewykonania umów, zaliczek, zadatku, czy kar umownych;
 • sprzeciwy oraz zarzuty od nakazów zapłaty;
 • antyegzekucja;
 • negocjacje z Komornikami Sądowymi oraz wierzycielami;
 • wykup długu, restrukturyzacja, oddłużanie firm.

 

 • prowadzenie postępowań sądowych w zakresie uzyskiwania roszczeń;
 • odszkodowania za wypadki komunikacyjne;
 • odszkodowania za błędy medyczne oraz poniesione koszty leczenia;
 • odszkodowania za wypadek przy pracy;
 • odszkodowania za utracone dochody i wszelkie inne straty;
 • odszkodowania za szkody w pojeździe na podstawie obowiązkowego ubezpieczenia OC oraz ubezpieczenia autocasco, a wynikających z nieprawidłowego rozliczenia szkody całkowitej, a także kosztów naprawy;
 • odszkodowania za koszty najmu pojazdu zastępczego;
 • szkody w mieniu;
 • reprezentowanie przedsiębiorców w tzw. sporach o odszkodowanie za sprzątanie po zdarzeniach komunikacyjnych;

 

 • udzielanie porad prawnych członkom zarządu;
 • sporządzanie opinii prawnych;
 • doradztwo w zakresie praw i obowiązków członków wspólnoty;
 • prawna obsługa zebrań członkowskich, w tym przygotowywanie uchwał;
 • bieżące wsparcie zarządu własnego lub powierzonego w obsłudze wspólnoty;
 • świadczenie pomocy prawnej przy administrowaniu nieruchomością;
 • kompleksowa obsługa windykacji należności wspólnoty (postępowanie polubowne, sądowe dochodzenie należności; windykacja egzekucyjna);
 • zastępstwo procesowe w sprawach o eksmisję z lokalu, zapłatę, zaskarżanie uchwał wspólnoty mieszkaniowej, wyliczenie zaliczek, wadę nieruchomości powstałą w wyniku prac deweloperskich, odszkodowanie oraz rozliczeniu inwestycji budowlanych;
 • przygotowywanie i opiniowanie regulaminów świadczenia usług drogą elektroniczną, regulaminów sklepów internetowych i portali społecznościowych, regulaminów konkursów i promocji, polityk prywatności, klauzul zgód i klauzul informacyjnych oraz wzorców umownych;
 • sporządzanie i opiniowanie umów dotyczących usług internetowych oraz branży IT;
 • doradztwo w zakresie przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz zgodnego z prawem pozyskiwania klientów;
 • opiniowanie przyjętych rozwiązań pod kątem praw konsumentów, w tym klauzul abuzywnych, reprezentowanie klientów w sporach dotyczących usług internetowych, domen oraz w sporach z konsumentami;
 • reprezentowanie konsumentów w sporach z przedsiębiorcami dotyczących praw konsumentów, w tym postanowień niedozwolonych, czy umów zawieranych na odległość.

 

 • reprezentowanie pracowników i pracodawców w sporach sądowych z zakresu prawa pracy;
 • reprezentowanie w negocjacjach pomiędzy pracownikami, a pracodawcami;
 • reprezentowanie pracowników i pracodawców przez organami państwowymi – Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz Państwową Inspekcją Pracy;
 • przygotowywanie i opiniowanie dokumentów pracowniczych takich jak umowy o pracę, kontrakty menadżerskie, umowy o zakazie konkurencji, umowy o powierzenie mienia;
 • sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa pracy, w szczególności w przedmiocie rozwiązywania umów o pracę, nadgodzin, czasu pracy, urlopów pracowniczych, uprawnień związanych z rodzicielstwem, mobbingu, dyskryminacji, pozapracowniczych stosunków zatrudnienia oraz przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę;
 • sporządzanie i opiniowanie dokumentów wewnątrzzakładowych, takich jaki regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania, procedury antymobbingowe oraz regulaminy monitoringu.

Blog

Kontakt

BM Radcowie Kancelarie Radców Prawnych
ul. Hutnicza 1/28
20 – 218 Lublin

radca prawny Karolina Badurowicz

radca prawny Bartłomiej Mochol

Explore
Drag